ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard


ซื้อเลย

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.travelguard.in.th/ และคลิกจากปุ่มซื้อเลยด้านบน หรือ คลิกที่นี่

โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCTA” และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระหว่างวันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1 : ได้รับเครดิตเงินคืน 15%
ต่อที่ 2 : ได้รับคะแนน KTC FOREVER 6 เท่า (คะแนนพิเศษ 5 เท่า คะแนนปกติ 1 เท่า)Term & Condition (เงื่อนไข):

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง AIG Travel Guard ของ บริษัท นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.travelguard.in.th/campaign/deal/ktc/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง AIG Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์และระบุรหัสส่วนลด (KTCTA) ตามที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ สมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์ 2 ต่อ ดังนี้
  ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  ต่อที่ 2 : รับคะแนน KTC Forever 6 เท่า
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณ และเครดิตเงินคืน 15% ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING บัตร KTC VISA COMMERCIAL , KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการสิทธิประโยชน์นี้ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทที่มี (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนสะสมพิเศษนี้ได้
 5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 6. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท รายการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ โทร 02-649-163
 12. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ บริษัท นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ กำหนด สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance